Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo též „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na webové stránce umístěné na internetové adrese www.babybe.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Lenka Polanecká, IČ:03755461, se sídlem Na Křivce 1315/86, 101 00, Praha 10 (dále jen „Prodávající) a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy.

 • Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

 • Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Předmět kupní smlouvy

 • Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká Prodávajícímu závazek dodat Kupujícímu objednané zboží a Kupujícímu toto zboží zaplatit v dohodnuté ceně za zboží a dopravu a zboží převzít.

3. Nabídka zboží

 • Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo skutečné nabídce.

 • Veškerá charakteristika zboží uvedená na webových stránkách internetového obchodu, jeho popis, rozměry, technické údaje, parametry, ošetřování, je uváděná na základě dostupných informací od dodavatele. Tyto informace jsou průběžně kontrolovány a aktualizovány Prodávajícím, avšak určité nepřesnosti nelze vyloučit. Pro takový případ si Prodávající vyhrazuje právo změny a po zjištění nepřesností je povinen tyto informace opravit, případně doplnit.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze prostřednictvím objednávkového systému e-shopu.

 • Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na internetových stránkách internetového obchodu Kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil.

 • Prodávající potvrdí přijetí návrhu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (tzv. akceptací), jež je Prodávajícím zaslána Kupujícímu na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v objednávce.

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Cena a platba

 • Ceny zboží uváděné na e-shopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné (včetně všech daní a poplatků), vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Ceny zboží uvedené na webových stránkách již obsahují DPH v zákonné sazbě, není-li výslovně uvedeno „bez DPH“. Jsou-li ceny jednotlivého zboží uvedeny jako „akční“, pak jsou platné do vyprodání zásob, případně do další aktualizace. Cena může být uhrazena v hotovosti na dobírku při převzetí od dopravce či bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2801000034/2010.

 • Cena již obsahuje balné. K ceně zboží bude přičtena částka za dopravu zboží zvolenou Kupujícím. Cena za poštovné činí:

  • Zásilka se službou České pošty: platba předem 100,-Kč, na dobírku 149,-Kč

  • Zásilka se službou DPD: platba předem 129,-Kč, na dobírku 152,-Kč,

  • Při objednávce nad 1,000Kč je poštovné na území ČR zdarma

  • Osobní vyzvednutí zdarma (pouze při platbě předem)

  • E-shop nezasílá na Slovensko ani do jiných zemí

 • Faktura vydaná Prodávajícím Kupujícímu na základě kupní smlouvy slouží zároveň jako daňový doklad, dodací list a záruční list. Faktura bude Kupujícímu zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Originál faktury bude Prodávajícím předán Kupujícímu společně s dodávaným zbožím.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

 • Pokud je zboží skladem, Prodávající se zavazuje zboží expedovat:

  • s využitím České pošty do 2-3 dnů od připsání platby na účet Prodávajícího; při platbě na dobírku bude odesláno následující pracovní den od provedené objednávky

  • s využitím DPD do 1-2 dnů od připsání platby na účet Prodávajícího; při platbě na dobírku bude odesláno následující pracovní den od provedené objednávky

 • Kupující má možnost výměny zboží do 14 dní od zakoupení zdarma, a to buď výměnou za jinou velikost, nebo za jiné zboží. Pokud si Kupující vybere zboží za vyšší cenu, rozdíl v ceně doplatí Prodávajícímu. V případě, že zvolené zboží bude za nižší cenu, rozdíl zaplatí Prodávající Kupujícímu. V těchto případech náklady na dopravu hradí Prodávající, a to jak na vrácené zboží od Kupujícího Prodávajícímu, tak i na vyměněné zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu.

7. Vlastnické právo ke zboží, nebezpečí škody, převzetí zboží

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 • Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho předání prvnímu dopravci Prodávajícím. Kupující je povinen převzít doručené zboží od dopravce a zkontrolovat ihned neporušenost obalů zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zboží převzít.

 • Reklamace poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující má v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 • V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího, jakož i zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (spodní prádlo). V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

 • Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující.

 • Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného od-kladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit zaplacenou kupní cenu. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby Kupujícímu poukázána na účet uvedený Kupujícím v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata.

 • Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní pro-středky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 • Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází na internetových stránkách e-shopu.

 • Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupují-cím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Kupující je oprávněn ponechat si propagační předměty doručené či převzaté spolu se zbožím (např. časopisy, katalogy, samolepky apod.).

9. Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 • Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, tj. na adrese Na Křivce 1315/86, 101 00, Praha 10. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

10. Ochrana a zpracování osobních údajů

 • Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Potvrdit objednávku) dává najevo, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely realizace práva a povinností z kupní smlouvy tohoto e-shopu a pro zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích tak, aby tyto údaje mohly být aktualizovány. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající uchovává osobní údaje Kupujícího prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nedošlo k jejich zneužití, a tyto údaje používá výhradně k plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím a k zasílání obchodních sdělení Prodávajícího.

 • Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje nezbytné k dodávce zboží Kupujícímu (např. adresa a telefon poskytované dopravci).

 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Kupující má právo kdykoli písemně požádat Prodávajícího o vymazání těchto údajů z evidence.

 • Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese eshopu nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího emailem.

 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Žádná z cookie použitá na www. babybe.cz nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. V rámci nastavení prohlížečů Kupující může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má kdykoli možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na stránkách www.babybe.cz, a to prostřednictvím nastavení webového prohlížeče Kupujícího.

11. Závěrečná ustanovení

 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce; kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 • V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3. 2017. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit či doplňovat, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou VOP dotčena.