Zásady ochrany osobních údajů

 Ochrana a zpracování osobních údajů

 • Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (Potvrzením objednávky nebo registrace) dává najevo, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely realizace práva a povinností z kupní smlouvy tohoto e-shopu a pro zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích tak, aby tyto údaje mohly být aktualizovány. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Prodávající uchovává osobní údaje Kupujícího prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nedošlo k jejich zneužití, a tyto údaje používá výhradně k plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím a k zasílání obchodních sdělení Prodávajícího.
 • Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje nezbytné k dodávce zboží Kupujícímu (např. adresa a telefon poskytované dopravci).
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Kupující má právo kdykoli písemně požádat Prodávajícího o vymazání těchto údajů z evidence.
 • Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese eshopu (info@babybe.cz) nebo na poštovní adrese Prodávajícího. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího emailem.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Žádná z cookie použitá na www.babybe.cz  nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. V rámci nastavení prohlížečů Kupující může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má kdykoli možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na stránkách www.babybe.cz, a to prostřednictvím nastavení webového prohlížeče Kupujícího.